Informatii practice despre Airbnb

Ce taxe platesc cand inchiriez in regim hotelier?

Iti inchiriezi proprietatea personala in scop turistic? Inca nu ai platit taxe pentru ca nu ai inteles ce trebuie sa faci? Stai linistit, nu esti singur! Daca mai ai nevoie de ajutor, afla de aici cum te pot ajuta.

Acest articol te va ajuta sa intelegi:

  • Ce trebuie sa declari
  • Ce si cat trebuie sa platesti
  • Descrie cele 2 metode de calculare a obligatiilor de plata ( norma anuala de venit sau in sistem real)
  • Descrie alte obligatii
  • Explica se intampla daca inchiriezi mai mult de 5 camere

DEFINITIA ÎNCHIRIERII ÎN SCOP TURISTIC (Airbnb, Booking, OLX)

Închirierea în scop turistic, de către proprietari (persoane fizice obişnuite), a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice, reprezintă oferirea posibilităţii de şedere pentru o perioada de minim 24 de ore şi maxim 30 de zile, într-un an calendaristic, oricărei persoane care călătoreşte în scop turistic în afara mediului său obişnuit de viaţă. Această impozitare nu se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistică cu funcţiune de cazare certificată de Ministerul Turismului.

NATURA VENITURILOR SUPUSE IMPOZITĂRII

Veniturile obţinute de către proprietar din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

MOD DE IMPOZITARE

  • I. Pe baza normei anuale de venit sau opţional
  • II. În sistem real

I. Pe baza normei anuale de venit sau opţional

Norma de venit pentru anul 2019 corespunzãtoare unei camere închiriate în scop turistic de cãtre proprietari în locuinţele personale este: a) pentru staţiunile turistice de interes local şi naţional şi pentru alte localitãţi – 15.000 lei pe an; b) pentru staţiunile turistice de interes local şi naţional de pe litoralul Mării Negre: – pentru sezonul turistic estival definit conform legislaţiei în materie, respectiv perioada 1 mai – 30 septembrie a fiecărui an – 12.500 lei – pentru extrasezon – 6.500 lei. Normele anuale de venit pot fi ajustate cu coeficienţii de corecţie, corespunzător criteriilor prevăzute de articolul 2 din Ordinul 22/28/2012 şi nu pot să difere cu mai mult de 30% de nivelul normelor anuale transmise de către Autoritatea Naţională pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comeţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

I. DETERMINAREA VENITULUI PE BAZA NORMEI ANUALE DE VENIT

Obligaţii declarative:

– depunerea la organul fiscal, pentru anul în curs, până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului, a “Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”,

– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze astfel de venituri în cursul anului au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei unice, pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Declaraţia unică se va completa la secţiunea “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse pe baza de nome de venit”.

Obligaţii de plată:

– impozitul pe venit este în cotă de 10% şi se aplică la norma de venit, impozitul fiind final. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor anului de realizare a venitului. În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilii notifică, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului organul fiscal prin depunerea declaraţiei unice şi îşi recalculează impozitul anual datorat.

Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei anuale de venit NU au obligaţia completării Registrului de evidenţă fiscală şi conducerii evidenţei contabile.

TERMINAREA VENITULUI ÎN SISTEM REAL (PE BAZA CONTABILTĂŢII ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ)

Contribuabilii au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit articolului 68 din Codul fiscal şi Ordinului ANAF 170/2015. •

Obligaţii declarative:

1. În cursul anului: – completarea şi depunerea declaraţiei unice pentru anul în curs până la data de 15 martie inclusiv, în care contribuabilii îşi exercită opţiunea pentru an fiscal curent şi îşi estimează venitul pe care îl vor realiza în anul respectiv. Obs. Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal.

– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze astfel de venituri în cursul anului au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei unice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Declaraţia unică se va completa la secţiunea “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real”. – în cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilii notifică, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, organul fiscal prin depunerea declaraţiei unice şi îşi recalculează impozitul anual datorat.

2. După încheierea anului: – depunerea declaraţiei unice până la data de 15 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, în care declară venitul efectiv realizat în vederea definitivării impozitului anual pe venit.

Obligaţii de plată:

– impozitul pe venit datorat este în cotă de 10% aplicată asupra venitului anual determinat în sistem real, impozitul fiind final. • Termen de plată: – până la data de 15 martie a anului următor anului de realizare a venitului. • Contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în sistem real au obligaţia completării Registrului de evidenţă fiscală şi conducerii evidenţei contabile potrivit articolului 68 din Codul fiscal.

CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII

– contribuţia de asigurări sociale (CAS) nu se datorează. – contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează în cazul în care contribuabilul estimează venituri din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi alte surse, a căror valoare cumulată depăşeşte plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară. Încadrarea în plafon se efectuează prin cumularea veniturilor menţionate mai sus, stabilite conform articolului 170 alineatul (2) din Codul fiscal. CASS se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul reprezentată de echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară. (pentru anul 2019: 2496 lei = 10% x 2080 lei x12 luni) Se datorează CASS, în funcţie de plafon, indiferent dacă contribuabilii au calitatea de salariat sau pensionar. Contribuabilii care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului minim de 12 salarii minime brute pe ţară pot opta pentru plata CASS în condiţiile prevăzute la articolului 180 din Codul fiscal.

ALTE OBLIGAŢII

1. Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Operatorii economici au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura. 2. În cazul în care persoana fizică prestează sau primeşte servicii intracomunitare trebuie să se înregistreze special în scopuri de TVA conform articolului 317 din Codul fiscal

CARE ESTE ORGANUL FISCAL COMPETENT

 organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu

 organul fiscal în raza căruia se află situat imobilul, în cazul contribuabililor fără domiciliu fiscal în România.

BAZA LEGALĂ

Legea 227/2015 privind Codul fiscal – articolul 83 alineatele (3) – (5), articolele 85, 86, 87, 120, 122 şi 155, 170 -174 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – articolele 31, 40. Criteriile privind stabilirea normei de venit sunt reglementate prin Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 22/28/2012. Instrucţiunile de completare ale Declaraţiei unice aprobate prin Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

ATENŢIE!!! CE SE ÎNTÂMPLĂ ATUNCI CÂND ÎN CURSUL ANULUI SE DEPĂŞEŞTE NUMĂRUL DE 5 CAMERE DE ÎNCHIRIAT (articolul 87 din Codul fiscal)

Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt considerate ca fiind venituri din activităţi independente. În cazul contribuabililor impozitaţi la norma de venit care în cursul anului depăşeşc numărul de 5 camere de închiriat, de la data depăşirii numărului de 5 camere şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente. Contribuabilii sunt obligaţi să notifice organul fiscal despre acest fapt, în termen de 30 zile de la data depăşirii, prin depunerea declaraţiei unice rectificativă, capitolul II în care: – va recalcula norma de venit şi impozitul anual datorat pe perioada în care venitul a fost determinat la normă de venit; -va estima veniturile pentru perioada rămasă din anul fiscal, impusă în sistem real. În anul următor anului în care s-a depăşit numărul de 5 camere de închiriat, contribuabilul determină în continuare venitului net în sistem real, sau poate opta, dacă doreşte, pentru determinarea venitul net anual pe bază de normă de venit potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activtăţi independente din Codul fiscal, prin depunerea declaraţiei unice până la data de 15 martie. (articol 83 alineat (4) şi (5), articol 87 Cod fiscal)

Taxe, taxe si iar taxe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *